PARTNERZY

logo_crm_monoheading.gif

logo_polski_warsztat.gif  

cech_biuro_rachunkowe.jpg

SZUKAJ NA STRONIE

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Szanowni Państwo,

W ślad za informacją przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników bez konieczności uzyskiwania zgody od młodocianych i ich rodziców/opiekunów prawnych

W związku z powyższym od dnia 29 czerwca 2020 r. wszyscy pracownicy młodociani I, II i III roku nauki obowiązani są do powrotu do swoich zakładów pracy, przy czym  Pracodawcy winni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach wypoczynkowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami  Art. 2002. Kodeksu Pracy:

§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. 

Art. 205.

§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

§ 3.  Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Komunikat MEN znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Biura Cechu
Janusza Borzyńskiego

/-/ Dorota Borucka

 

CO DALEJ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ!!!

Szanowni Uczniowie – absolwenci Szkoły Podstawowej!

Szanowni Rodzice!

Aktualnie wszyscy uczniowie kl. VIII stoją przed wyborem kolejnego etapu edukacji. Przed tak ważnymi decyzjami pojawia się szereg pytań: Jaką szkołę wybrać? Czym się kierować? Gdzie szukać informacji?

Chcąc odpowiedzieć na te pytania proponujmy – niezwykle atrakcyjną w wielu krajach Europy Zachodniej – naukę zawodu w rzeczywistych warunkach u wybranego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia.

Aby pomóc uczniom i rodzicom znalezienie pracodawcy spełniającego warunki do nauczania zawodu pracowników młodocianych – pracodawca powinien posiadać wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne oraz być zrzeszony w Cechu – publikujemy listę takich pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Jednocześnie informujemy, że każdy młodociany zainteresowany nauką zawodu u pracodawcy winien czytelnie wypełnić kartę informacyjną i po uzyskaniu zgody od wybranego pracodawcy (Pracodawca potwierdza wyrażenia zgody podpisem i pieczątką zakładu na wypełnionej karcie zgłoszenia).

Wypełnioną i podpisaną przez ucznia i Rodzica/opiekuna prawnego ucznia Kartę należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Cechu celem ustalenia dalszej procedury wynikającej z wybranego zawodu oraz wieku młodocianego.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych, informacji wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. do Biura naszego Cechu w Pułtusku.

KARTA ZGŁOSZENIA z klauzulą RODO Wykaz pracodawców szkolących z CRRiP Pułtusk stan na 1.06.2020

 
 
wielkanoc_2020_zyczenia.png
 

Wsparcie ZUS w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet regulacji, mających zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową.

Obowiązujące przepisy przewidują konkretne wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla firm i osób świadczących umowy cywilnoprawne.

Nowe rozwiązania prawne przewidują, m.in.: zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe, możliwość rozłożenia na raty lub odroczenie składek na ZUS dla większych firm czy brak opłaty prolongacyjnej.

Materiały są również dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa – wsparcie ZUS.

Bardzo proszę o przekazanie informacji wszystkim zrzeszonym u Państwa przedsiębiorcom oraz, w miarę możliwości, umieszczenie informacji na stronie internetowej. Informacja pojawi się również na naszej stronie.

Ze względu na zmniejszenie objętości wzory wniosków są są spakowane. gdyby były problemy z rozpakowaniem pliku, proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Dorota Malinowska
Starszy specjalista
Zespół Rozwoju i Komunikacji ZRP

Wsparcie ZUS w związku z COVID-19

Informacje, wnioski, instrukcje

 

Pomoc państwa dla przedsiębiorców na czas epidemii

   W związku z kierowanymi do mnie pytaniami dotyczącymi wznowienia zawieszonych obecnie działalności usługowych, mogących rodzić niebezpieczeństwo przenoszenia koronawirusa, takich jak np. gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły językowe, bary, restauracje, kawiarnie itp. informuję, że Rząd przygotowuje program osłonowy i w obecnej sytuacji bezpieczniej jest nie wznawiać tego typu działalności w trosce o zdrowie swoje i klientów. Będę informował o przyjmowanych rozwiązaniach na bieżąco.

   W związku z epidemią koronawirusa przedstawiam propozycje rządowe pomocy dla przedsiębiorców działających nie tylko w zakresie usług. Teraz trwają uzgodnienia i konsultacje. Jutro (we wtorek) powinien być projekt Rządu, a w piątek projektem ma zająć się Sejm.

DOFINANSOWANIE ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA

 • Sfinansujemy 40 proc. płacy pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców znajdujących się w problemach finansowych:
  • np. dla przeciętnego wynagrodzenia 4,8 tys. zł, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pokryje 2 tys. zł miesięcznie. Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60 proc, na co składa się 20 proc. wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0.8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP.
 • Współfinansowanie przez państwo postojowego:
  W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwo może skorzystać z przestoju ekonomicznego:
  • w jego ramach podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu, nie mniej jednak niż do wysokości płacy minimalnej.
  • FGŚP pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne.
  • pracownik w okresie postoju otrzyma co najmniej płacę minimalną (2,6 tys. zł), z czego blisko 1,3 tys. zł (połowa wynagrodzenia) pokryje FGŚP.
  • Rozwiązanie ma charakter solidarnościowy. Jego celem jest: ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne),
  • zapobiegnięcie zwolnieniom,
  • zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.
 • Okres dofinansowania ze strony FGŚP to maksymalnie 3 miesiące.

FINASOWANIE POSTOJOWEGO DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I SAMOZATRUDNIONYCH

 • Wypłacimy z ZUS jednorazowe świadczenie w kwocie ok. 2 tys. zł brutto
  • Jego wysokość to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.
  • Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 01.03 2020 r.
  • Samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 01.03.2020 r.

POŻYCZKA 5 TYS. DLA MIKROFIRM

 • Fundusz Pracy wypłaci mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników pożyczkę do kwoty 5 tys. zł na okres do 6 miesięcy.
 • Z pożyczki skorzystać może do 500 tys. mikrofirm.

UMORZENIE SKŁADEK ZUS BEZ OPŁAT PRZEZ 3 MIESIĄCE

Nowa propozycja zgłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

 • Podatnicy, którzy:
  • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach szczególnie dotkniętych kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), oraz
  • odnotowali spadek przychodów o 50 proc. w 2020 r. w stosunku do 2019 uzyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do określonego limitu.

Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP

 

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA INTERESANTÓW!

w sprawie funkcjonowania
Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
od 16 marca br. do odwołania.

   W związku z koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy, że od 16 marca 2020 r.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku nie będzie przyjmowało interesantów.

   W tym czasie sprawy można będzie załatwić telefonicznie w godzinach pracy Biura Cechu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00), pod numerami telefonu: 23 692-25-02 i 603-910-199 lub pod adresami e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć oraz Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

   Prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych!!!!

   W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa (w sprawach niecierpiących zwłoki) lub uzupełnienia dokumentacji pracownik Biura Cechu skontaktuje się z Państwem.

   Osoby, które przybyły do Biura Cechu z zamiarem pozostawienia dokumentów proszone są o pozostawianie dokumentów w miejscu specjalnie oznaczonym na I piętrze.

   O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony: www.crrip.pl

   W celu uniknięcia nieprawidłowych informacji, zachęcam do sprawdzania komunikatów:

   - Głównego Inspektora Sanitarnego: http://gis.gov.pl/

   - Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/

   - Ministra Zdrowia: https://gov.pl/web/zdrowie/

   - Ministra Spraw Zagranicznych: https://gov.pl/web/dyplomacja/

Dziękuję za zrozumienie.
Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest obowiązkiem każdego z nas.

Z poważaniem
Dyrektor Biura Cechu
Janusz Borzyński

 

Szanowni Pracodawcy Szkolący

   W nawiązaniu do Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:

   „Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

   W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

   Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

   Termin odwołania zalecenia zostanie Państwu przekazany niezwłocznie po otrzymaniu kolejnego komunikatu. Prosimy o powiadomienie uczniów rzemiosła zatrudnionych w Państwa zakładzie o zaistniałej sytuacji.

   Jednocześnie informujemy, iż Szkoły Branżowe I stopnia – w których nasi uczniowie rzemiosła realizują dokształcanie teoretyczne – zostały zobligowanie do monitorowania zalecenia, z czym mogą się wiązać zapytania telefoniczne od Kierowników Szkolenia Praktycznego do Pracodawców szkolących.

Z poważaniem
Dyrektor Biura Cechu
Janusz Borzyński

 

KIEROWNICTWO IZBY RZEMIEŚLNICZEJ
Izby Rzemieślnicze - wszystkie

APEL

Szanowni Państwo,

   Prosimy o pilne rozeznanie, z udziałem cechów, możliwości podjęcia przez firmy z terenu działalności państwa Izby, szycia jednorazowych maseczek i kombinezonów, w celu wsparcia zaopatrzenia jednostek medycznych i innych podmiotów zaangażowanych w działania związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną transmisją koronawirusa SARS-CoV-2.

   Informacje nt. firm gotowych włączyć się w tę akcję prosimy zgłaszać drogą mailową i telefoniczną do sekretariatu Związku Rzemiosła Polskiego, tel. +22 5044330; Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć /prosimy o podanie nazwy firmy, adres, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres mailowy, itp/.

   Firmy powinny także podać, czy dysponują materiałami do wykonania tego typu usługi czy potrzebują ich dostarczenia.

   Akcja organizowana jest przez władze publiczne.

Edyta Doboszyńska
Dyrektor Generalny
Związku Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 02-246 Warszawa
tel. +48 22 50 44 338, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; www.zrp.pl
Warszawa, dn. 16.03.2020 r.

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
oraz
Pan Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP

przy współpracy
Instytutu Ochrony Środowiska

Agenda_IOS_zaproszenie_20200117.png

Zapraszają na seminarium szkoleniowe oraz warsztat:
„Baza Danych Odpadowych - gospodarka odpadami w 2020”

które odbędzie sie dnia 17 stycznia 2020 r. /piątek/
w „Domu Rzemiosła” w Pułtusku, przy ul. Świętojańskiej 16

Program seminarium:

11.00 – 11.05

Powitanie Uczestników i otwarcie seminarium

Przedstawienie prowadzących seminarium – ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie – Henryk Kowalczyk Poseł na Sejm RP i Janusz Borzyński – Dyrektor Biura CRRiPw Pułtusku

11.05 – 11.20 Wprowadzenie do zagadnień BDO – Henryk Kowalczyk Poseł na Sejm RP
11.25 – 14.30 Baza Danych Odpadowych - gospodarka odpadami w 2020, zasady przekazywania odpadów w bazie BDO - ewidencja online i sprawozdawczość w BDO, nowe obowiązki dla przedsiębiorców - Eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie
14.30 – 15.00 Dyskusja/pytania i podsumowanie seminarium

 

Dla wszystkich uczestników udział w seminarium jest bezpłatny!

Z uwagi na potrzebę zapewnienia wystarczającej ilości miejsc dla uczestników prosimy o wcześniejsze (najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r. do godz. 10.00) telefoniczne lub pocztą mailowa zgłoszenie: tel. 23 6922502 i kom. 603910199, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 603-910-199 lub mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 11