SZUKAJ NA STRONIE

Aktualnie druki i informacje
niezbędne kandydatom do nauki zawodu i do szkół branżowych

1. Aktualny Wykaz pracodawcow szkolacych wg zawodow_04.06.2024 r

2. Dokumenty wymagane do przygotowania

3. KARTA ZGLOSZENIA A4 z klauzula RODO 2024_25

4. Oswiadczenie kandydata do Szkoly Branzowej I stopnia_wzor 2024-25 i druk do wypelnienia


5. Poradnik na rok szk. 2024_25 dla Uczniow Rodzicow uczniow kandydatow do Szkol Branzowych I st.


6. Skierowanie na badania lekarskie


7. Wykaz A4 dokumentow koniecznych do przygotowania umowy o prace w celu nauki zawodu

 

Informacje i wzory druków dla kandydatów, którzy będą rozpoczynali naukę zawodu od 1 września 2024 r. - w opracowaniu

Dokumenty do podbrania:

1. Aktualny Wykaz pracodawców szkolących w zawodóach stan na 2023-04-30

2. KARTA ZGŁOSZENIA A4 z klauzulą RODO 2023/24

3. Oświadczenie kandydata do Szkoły Branżowej I stopnia_wzór i druk do wypełnienia

4. Wzór skierowania dla młodocianego na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne

5. Wykaz A4 dokumentow koniecznych do przygotowania umowy o pracę w celu nauki zawodu

6. Poradnik na rok szk. 2023_24 dla Uczniów Rodziców uczniów kandydatów do Szkół Branżowych I st.

7. DUALNE Wykaz zawodów nauka zawodu luty 2023

 

 

Plakat-do-szkol-podst-i-bsz.I-stop.5.jpg

 

 

CO DALEJ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ!!!

Szanowni Uczniowie – absolwenci Szkoły Podstawowej!

Szanowni Rodzice!

Aktualnie wszyscy uczniowie kl. VIII stoją przed wyborem kolejnego etapu edukacji. Przed tak ważnymi decyzjami pojawia się szereg pytań: Jaką szkołę wybrać? Czym się kierować? Gdzie szukać informacji?

Chcąc odpowiedzieć na te pytania proponujmy – niezwykle atrakcyjną w wielu krajach Europy Zachodniej – naukę zawodu w rzeczywistych warunkach u wybranego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia.

Aby pomóc uczniom i rodzicom znalezienie pracodawcy spełniającego warunki do nauczania zawodu pracowników młodocianych – pracodawca powinien posiadać wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne oraz być zrzeszony w Cechu – publikujemy listę takich pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Jednocześnie informujemy, że każdy młodociany zainteresowany nauką zawodu u pracodawcy winien czytelnie wypełnić kartę informacyjną i po uzyskaniu zgody od wybranego pracodawcy (Pracodawca potwierdza wyrażenia zgody podpisem i pieczątką zakładu na wypełnionej karcie zgłoszenia).

Wypełnioną i podpisaną przez ucznia i Rodzica/opiekuna prawnego ucznia Kartę należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Cechu celem ustalenia dalszej procedury wynikającej z wybranego zawodu oraz wieku młodocianego.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych, informacji wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. do Biura naszego Cechu w Pułtusku.

KARTA ZGŁOSZENIA z klauzulą RODO

 

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Szanowni Państwo,

W ślad za informacją przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników bez konieczności uzyskiwania zgody od młodocianych i ich rodziców/opiekunów prawnych

W związku z powyższym od dnia 29 czerwca 2020 r. wszyscy pracownicy młodociani I, II i III roku nauki obowiązani są do powrotu do swoich zakładów pracy, przy czym  Pracodawcy winni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach wypoczynkowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami  Art. 2002. Kodeksu Pracy:

§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. 

Art. 205.

§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

§ 3.  Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Komunikat MEN znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Biura Cechu
Janusza Borzyńskiego

/-/ Dorota Borucka